Chiquita tävling – [vi gör frukost]

OFFICIELLA REGLER:

 1. Tävlingen är öppen för alla bosatta i Sverige, exklusive anställda och deras familjer i Chiquita Brands International, deras agenter eller andra som är professionellt kopplade till tävlingens administration.
 2. Alla deltagare måste vara minst åtta år eller äldre.
 3. Tävlingen pågår mellan den 19 april och 16 maj. Efter den tiden tas inga fler bidrag emot.
 4. Genom att skicka in ett kvitto godkänns och intygas att den tävlande har godkänt de officiella tävlingsreglerna.
 5. Detta är en färdighetsbaserad tävling men även slump spelar någon roll vid bestämning av vinnare.
 6. Tillgång till internet krävs för att delta.
 7. För att delta i tävlingen ska du göra följande:

(a) Köp minst ett (1) kg Chiquita bananer.

(b) Ladda upp kvittot på Chiquitas kampanjsida på www.Chiquita.se

(c) Lägga till en motivering: Hur ser din perfekta frukost ut med Chiquita banan?

 1. Priser: Under tävlingsperioden kommer det lottas ut tre (3) brödrostar per vecka (bedömt marknadsvärde SEK 400 )  från de bidrag med bäst motivering.
 2. Inga kontanter eller andra prisalternativ är tillgängliga, helt eller delvis.
 3. Alla priser erbjuds i mån av tillgång och arrangören förbehåller sig rätten att ersätta ett alternativt pris av lika eller större värde.
 4. Om inga oförutsedda förseningar i leveransen kopplad till den aktuella COVID-19 situation, kommer vinnarna att få sin vinst via post inom 90 dagar efter avslutad  tävling .
 5. Deltagare kan skicka in ett (1) kvitto. Samma kvitto kan inte användas för mer än en (1) inlämning.
 6. Varje deltagare får endast skicka ett (1) kvitto under tävlingsperioden.
 7. Alla bidrag måste göras direkt av den person som kommer in i tävlingen. Inmatningar som görs online med metoder som makron, ett skript eller användning av automatiserade enheter eller processer eller något försök att ange en kod mer än en gång är inte tillåtna, och alla sådana poster och inlämningar kommer att diskvalificeras.
 8. Inlämningar måste göras av den auktoriserade kontoinnehavaren av e-postadressen som skickas vid tidpunkten för inmatningen. “Auktoriserad kontoinnehavare” definieras som den fysiska person som tilldelas en e-postadress av en Internet-leverantör, en onlinetjänstleverantör, en internetdomänägare eller en annan person eller organisation (t.ex. företag, utbildningsinstitution etc.) som ansvarar för att tilldela e-postadresser för den domän som är associerad med den skickade e-postadressen.
 9. Arrangören förbehåller sig rätten att kontrollera alla deltagares personliga uppgifter.
 10. Inlämningarna måste vara i digitalt format.
 11. Inlämningen, i sin helhet, måste vara ett enda verk av originalmaterial som skapats av deltagaren och får inte innehålla eller fokusera på något material som ägs eller kontrolleras av tredje part.
 12. Bidraget måste vara fullständig. Dölja eller förvränga ursprunget för bidragets innehåll är orsak till diskvalificering.
 13. Deltagaren måste lämna på begäran av arrangören, när som helst, alla lämpliga godkännanden, behörigheter, motsvarande överlåtelse av rättigheter i samband med bidraget i en form och innehåll bestämd av arrangörens gottfinnande. I händelse av att en deltagare inte kan eller vägrar att tillhandahålla alla nödvändiga utgåvor, godkännanden, behörigheter och / eller tilldelning av rättigheter, förbehåller sig arrangören rätten att, enligt arrangörens eget gottfinnande, diskvalificera tillämpligt inlämnande eller försöka säkra utgivningarna, behörigheter, godkännanden och tilldelning av rättigheter till arrangörens fördel, eller låta tillämpligt bidrag lämnas kvar i tävlingen.
 14. Inga ersättningar av nya versioner av inlämningar accepteras under några omständigheter när den ursprungliga inlämningen har lämnats in för övervägande. Alla bidrag som anses av arrangören efter eget gottfinnande att vara ofullständig, obscent, pornografiskt, ärekränkande, hets mot folkgrupp eller på annat sätt, helt eller delvis, kommer att diskvalificeras. Alla bidrag som, enligt arrangörens goda tro bedömning, bryter mot inlämningskraven kommer att diskvalificeras. Arrangören förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, att diskvalificera deltagare vars beteende strider mot andan i officiella regler eller avsikten med tävlingen.
 15. Arrangören ansvarar inte för felaktig eller felaktig inmatningsinformation, oavsett om den orsakas av Internetanvändare eller av någon av utrustningen eller programmeringen som är associerad med eller används i tävlingen eller av tekniska eller mänskliga fel som kan uppstå vid bearbetning eller överföring av inlämningarna i tävlingen. Arrangören tar inget ansvar för eventuella fel, utelämnande, avbrott, radering, stöld eller förstörelse eller obehörig åtkomst till eller ändring av bidrag.
 16. När ett bidrag har skickats av en part per e – post till arrangören, kan den göras tillgänglig i någon form på webbplatsen och / eller arrangörens sociala medier konton för visning av allmänheten.
 17. Inmatningarna kommer att bedömas enligt definitionen nedan. Arrangören förbehåller sig rätten att granska det ursprungliga bidragets källmaterial för att bekräfta efterlevnaden av dessa regler.
 18. Jury: Juryn består av deltagare som valts ut av arrangören. Juryn väljer efter eget tycke och smak från de inkomna bidragen. Vinnarna meddelas via e-post inom 30 dagar från slutet av tävlingen. Juryns beslut är slutgiltiga och bindande och kan inte överklagas. Arrangören har inget ansvar för någon vinnar avisering som går förlorad, fångas upp eller inte tas emot av de potentiella vinnarna av någon anledning. Om en potentiell prisvinnare trots rimliga ansträngningar inte svarar inom fem (5) dagar från det första anmälningsförsöket, eller om ett pris- eller pris meddelande återlämnas som ofördröjd eller inte kan levereras till en sådan potentiell prisvinnare, kan en sådan potentiell prisvinnare förlora tillämpligt pris och en alternativ prisvinnare kan väljas. Om någon potentiell prisvinnare visar sig vara icke stödberättigande, eller om han eller hon inte har följt dessa officiella regler eller avvisar det tillämpliga priset av någon anledning före tilldelningen, kan en sådan potentiell prisvinnare diskvalificeras och en alternativ vinnare kan väljas.
 19. Vid tillämpningen av dessa officiella regler anses deltagaren ha mottagit arrangörens begäran eller anmälan, (a) om arrangören skickar begäran per post fem arbetsdagar efter att begäran skickades av arrangören eller (b) i händelse av att arrangören skickar begäran via e-post, den dag då meddelandet skickades av arrangör.
 20. Varje deltagare som deltar i tävlingen representerar och garanterar enligt följande: (i) Inlämningen är deltagarens egen, skapad och producerad av deltagaren ; (ii) Inlämningen inte innehåller något datavirus (i förekommande fall), är i övrigt okorrigerad, är helt original med deltagaren , och från och med inlämningsdatumet är det inte föremål för någon faktisk eller hotad rättstvist eller anspråk; (iii) Inlämningen bryter inte och kommer inte att kränka eller kränka immateriella rättigheter eller andra rättigheter för någon tredje part; och (iv) Inlämningen bryter inte och kommer inte att bryta mot tillämpliga lagar, och är inte och kommer inte att vara diskriminerande, förtalande eller ärekränkande. Varje deltagare samtycker härmed till att ersätta och hålla arrangören skadlig från och mot alla tredje parts anspråk, handlingar eller förfaranden av något slag och från alla skador, skulder, kostnader och utgifter relaterade till eller som uppstår på grund av brott eller påstådd överträdelse av någon av garantierna, representationerna eller avtalen från deltagaren nedan.
 21. Immateriella rättigheter: Varje deltagare representerar och bekräftar att alla immateriella rättigheter i samband med att bidraget skickas in i tävlingen uteslutande innehas av deltagaren. I synnerhet representerar och garanterar varje deltagare att (a) Inlämningen (inklusive men inte begränsad till dess kreativa arbete) är fri och fri från alla panträtter eller anspråk från någon person eller enhet som har jurisdiktion över Inlämningen, för alla betalningar , inklusive, utan begränsning, återanvändningsavgifter; (b) Inlämnandet bryter inte och ska inte kränka eller kränka någon upphovsrätt till, eller rätten till sekretess, för någon person, företag eller företag, ska inte utgöra en förtal eller förtal av någon person, företag eller företag och ska inte bryta mot eller kränka någon annan rättighet för någon person, företag eller företag; och (c) Arrangören och dess licenstagare och uppdragsgivare kan använda och / eller utnyttja inlämningen till fullo, på alla medier och sätt (nu och hädanefter känd eller utformad), för evigt, över hela universum, såsom tänkt häri; (d) om Submission innehåller något material eller element som är / var inte ägs av deltagaren och / eller som är föremål för tredje mans rättigheter, har Deltagare erhålles, innan den lägger fram / ladda upp Submission, några rättigheter och alla utsläpp och samtycke som är nödvändiga för att tillåta beviljande av ovan nämnda rättigheter och utställning och användning av bidraget på det sätt som anges i dessa officiella regler utan ytterligare kompensation. På arrangörens begäran måste varje deltagare vara beredd att inom två (2) kalenderdagar efter mottagandet av arrangörens begäran tillhandahålla motsvarande dokumentation som visar att sådan beviljande av rättigheter. Underlåtenhet att tillhandahålla sådana utgåvor på begäran kan resultera i diskvalificering när som helst under tävlingen och val av en alternativ vinnare.
 22. Genom att delta i tävlingen samtycker deltagarna till att:

(i) Deltagaren tilldela arrangören, dess efterträdare och alla rättigheter (inklusive upphovsrätt) som derivat från inlagor, inklusive men inte begränsat till upphovsrätt på motivation i sig och några rättigheter på alla bidrag, modifieringar, utveckling och eventuella bearbetningar kopplat till inlämningen;

(ii) alla rättigheter, äganderätt och intresse för och till sådan inlämning ska äga rum och förbli hos arrangören;

(iii) deltagare förbehåller sig inga rättigheter däri;

(iv) utan att begränsa det föregående, tilldelar och överför deltagarna oåterkalleligen till arrangören, för evigt i hela universum, alla rättigheter som nu är kända eller hädanefter tänkt att de kan ha eller som kan uppstå i den eller i samband med inlämningen. Deltagare avstår härmed oåterkalleligt från alla rättigheter i samband med sådan inlämning som inte kan överlåtas. Arrangören ska behålla de rättigheter som beviljats ​​i samband med inlämnandet även om inlämningen är diskvalificerad eller inte uppfyller inlämningskraven eller till och med om det fastställs att deltagaren som gjorde inlämningen inte är berättigad att delta i tävlingen eller vinna ett pris.

 1. Arrangören ska ha ensamrätt för evigt och i hela universum att ändra, anpassa, modifiera, använda och på annat sätt utnyttja inlämnandet och / eller allt material som är tänkt, skapat, utvecklat eller producerat i samband med inlämnandet, helt eller delvis som arrangören kan bestämma efter eget gottfinnande. I synnerhet ska arrangören ha rätt (inte skyldigheten) att använda deltagarens bidrag helt eller delvis, att reproducera, kopiera, publicera, distribuera, modifiera, kommunicera eller på annat sätt använda bidraget på något sätt och på vilket media som helst, inklusive men inte begränsat till att lägga upp det på väggen på Chiquita Facebook- och / eller Instagram-sidan eller via Chiquitas Twitter-konto eller något annat medium och att skapa derivat av inlägget utan kostnad för arrangören. Användningen av bidraget av bidraget ska inte utgöra eller tolkas som ett brott mot immateriella rättigheter som deltagaren gör anspråk på. Eventuella skador som arrangören eller dess dotterbolag kan drabbas av efter användningen eller publiceringen av bidraget från deltagaren och representerat och motiverat av deltagaren kommer att återvinnas från deltagaren.
 2. Genom att delta i tävlingen, förutom alla andra bidrag som kan beviljas i något annat avtal som ingåtts mellan arrangören och deltagarna, ger varje deltagare arrangören, dess medlemsförbund och deras respektive efterträdare, tilldelar och licensierar rätten att använda sådan Deltagarens namn i alla media i samband med tävlingen eller bidraget och reklam och marknadsföring därav och varje deltagare och / eller prisvinnare frigör härmed arrangören från något ansvar med avseende på detta.
 3. Ansvarsbegränsning:Deltagarna är överens om att arrangören inte har något ansvar gentemot deltagare eller tredje parter för väsentliga och / eller juridiska brister i priserna och / eller för eventuella skador som uppstår till följd av priser eller kampanjen eller kopplade till dem. Genom att delta, erkänner deltagarna att, i händelse av ett pris, ska arrangören inte vara ansvarig för någon skada eller skada som uppstått vid användningen av det. Arrangörens ansvar är begränsat till skador som orsakats av sig själv eller en av de vikarierande agenterna, avsiktligt eller grovt oaktsam eller orsakad av brott mot huvudförpliktelser. Detta gäller inte för skador som orsakats av skada på liv, kropp och / eller hälsa.
 4. De personer som ansvarar för behandlingen av personuppgifter är Chiquita Brands International Sarl (Controller), La Tuilière 16 1163 Etoy, Schweiz, och Chiquita Europe BV (Joint Controller) , Franklinweg 35, 4207 HX Gorinchem, Nederländerna . Deltagarnas personuppgifter kommer att samlas in, bearbetas och lagras exklusivt för marknadsföringsändamålen. Efter att kampanjen har avslutats raderas alla personuppgifter och sparas inte längre, såvida inte deltagarna har accepterat att ta emot nyhetsbrevet från Chiquita, i vilket fall de specifika villkor som accepteras av deltagaren ska gälla. Överföring av personuppgifter till tredje part är utesluten, såvida inte detta görs för genomförandet av kampanjen eller för att sända priserna. För frågor som rör dataskydd, kontakta: privacy SE @ chiquita.com.
 5. Genom att delta samtycker deltagarna och ger sitt samtycke till insamling, bearbetning och lagring av sina personuppgifter enligt ovan nämnda villkor.
 6. Dessa officiella regler regleras av svensk lag. Om något av dessa villkor är eller blir ogiltiga ska giltigheten av de återstående villkoren förbli opåverkad.
 7. En tryckversion av de officiella reglerna kan begäras skriftligt från arrangören (ett adresserat och stämplat returkuvert måste bifogas ett sådant brev).
 8. Arrangören förbehåller sig rätten att ändra dessa officiella regler eller avbryta tävlingen utan föregående meddelande.

 

Arrangör : Chiquita Brands International Sarl, La Tui lière 16 1163 Etoy, Schweiz.

 

© 20 21 Chiquita Brands LLC Med ensamrätt.

Chiquita och Chiquita-logotypen är varumärken som tillhör Chiquita Brands LLC

 

join us!

 • Personalized recipe selections: Access to advanced filters, rate recipes, save your favorites in your personal banana space.
 • Privileged access to special giveaways and contests.
 • Setup your diet preferences and save your most liked lifestyle articles.

Join the Chiquita Community

 • Personalized recipe selections: Access to advanced filters, rate recipes, save your favorites in your personal banana space.
 • Privileged access to special giveaways and contests.
 • Setup your diet preferences and save your most liked lifestyle articles.

Join us!

Join the Chiquita community and access to your personal banana space!

Copy link
Powered by Social Snap